Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu

(dále jen „VOP“)

Článek 1

Vymezení pojmů

 1. Prodávajícím se rozumí Mgr.Žaneta  Sladká , IČO: 06330924, sídlo: Na Struze 228/4,110 00 Praha , Česká republika, evidující úřad: Úřad Městské části Praha 1  – živnostenský odbor ,  zahájena činnost dnem 08.08.2017. Kontakty: e-mail: obchod@baruffaldi.cz, tel. +420 777 582 821 otevřeno NONSTOP (dále jen „Prodávající“). Prodávající samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a se zřetelem k této činnosti je považován za podnikatele;
 2. Zákazníkem se rozumí osoba, která projevila zájem o uzavření smlouvy s prodávajícím (dále jen „Zákazník“);
 3. Kupujícím se rozumí osoba, která uzavřela s Prodávajícím smlouvu (dále jen „Kupující“);
 4. Zákazníkem a Kupujícím může být:a) spotřebitel, každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná; potom se vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím neupravené těmito VOP řídí z.č 89/2012 Sb., občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;nebo

  b) podnikatel, tj. ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku; potom se vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím neupravené těmito VOP řídí z.č 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Smlouvou se rozumí buď dohoda uzavřená postupem podle článku 4 (Uzavírání smluv), nebo dohoda uzavřená jinak v souladu s platnými právními předpisy (dále jen „Smlouva“);
 6. Písemností se rozumí listina, nebo zpráva odeslaná e-mailem, pokud lze identifikovat její obsah a osobu, která zprávu odeslala (dále jen „Písemnost“);
 7. E-shopem se rozumí internetový obchod dostupný skrze www stránky umístěné na adrese baruffaldi.cz (dále jen „E-shop“);
 8. VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro obchody realizované prostřednictvím E-shopu, jakož i prostřednictvím kterékoliv kamenné prodejny provozované za účelem prodeje Prodávajícím ohledně zboží, jež je nabízeno skrze E-shop (dále jen „VOP“).
 9. Produktem se rozumí sortiment zboží, nabízený prostřednictvím E-shopu či v kamenné prodejně Prodávajícího. (dále jen „Produkt“ nebo „Zboží“).

Článek 2

Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují rámcové podmínky pro realizaci dodávky produktů, s nimiž Prodávající obchoduje.
 2. Obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy, práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupní smlouvy na Zboží, nabízené prostřednictvím E-shopu a nebo jednotlivých kupních smluv v případě, že spolu obě strany jako podnikatelé budou obchodovat na základě rámcové kupní smlouvy na dodávky Zboží. Předmětem kupní smlouvy budou jednotlivé dodávky zboží v sortimentu obchodování Prodávajícího, který je obsažen v platném ceníku Prodávajícího Kupujícímu.
 3. Prodávající dodá Kupujícímu na základě jeho objednávky Zboží v nabídce uveřejněné skrze E-shop a Kupující se zavazuje za Zboží dodávky zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

Článek 3

Změna obchodních podmínek

 1. Každá ze stran je oprávněna v přiměřeném rozsahu jednostranně navrhnout změnu obchodních podmínek. Nepřihlíží se ke změnám vyvolaným takovou změnou okolností, kterou již při uzavření smlouvy strana odkazující na obchodní podmínky musela předpokládat, ani ke změnám vyvolaným změnou jejích osobních nebo majetkových poměrů.
 2. Změna obchodních podmínek musí být druhé straně oznámena písemně.
 3. Pokud obě smluvní strany vzájemně obchodují jako podnikatelé, potom pokud druhá strana se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, může před datem účinnosti změny písemně navrhované změny odmítnout a vypovědět smlouvu, jíž se takové změny týkají. Účinky výpovědi smlouvy nastávají uplynutím jednoměsíční výpovědní doby, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi druhé straně.

Článek 4

Uzavírání smluv

 1. Pokud je Kupující spotřebitelem, rozumí se nabídkou Zboží Prodávajícím jeho umístění v E-shopu. Kupní smlouva vznikne přijetím Kupujícím odeslané objednávky ze strany Prodávajícího. K potvrzení objednávky Zboží dle tohoto ustanovení dojde elektronicky – e-mailem na mail uvedený Kupujícím a nebo telefonicky, a to bez zbytečného prodlení poté, co dojde k odeslání objednávkového formuláře skrze E-shop Kupujícím. Potvrzení objednávky prodávajícím však nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Takto uzavřenou smlouvu, vč. Jejích podstatných náležitostí (kupní cena) lze změnit či rušit jen na základě dohody či zákona.
 2. Pokud není Kupující spotřebitelem, Prodávající vyhotoví podle písemně či ústně-telefonicky sdělených požadavků Kupujícího návrh na uzavření smlouvy. Aby se jednalo o platný návrh na uzavření smlouvy, musí tento návrh obsahovat sám nebo ve spojení s jinými listinami alespoň:
  a) označení a co nejpřesnější popis odebíraného Zboží;
  b) údaj ceny (zboží, služeb) bez DPH
  c) text: „Otázky zde neřešené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami baruffaldi.cz které se stávají součástí této smlouvy, strany se s nimi před podpisem této smlouvy seznámily a s jejich obsahem souhlasí. „, nebo jiný text se stejným významem, přičemž samotná smlouva je pak uzavřena akceptací takového návrhu kupujícím.

Připojí-li před podpisem či současně s podpisem smlouvy zákazník jakékoliv výhrady k jejímu obsahu, jedná se o odmítnutí nabídky prodávajícího a považuje se za novou nabídku prodávajícímu, jejíž přijetí vyžaduje bezvýhradné potvrzení prodávajícím.Nastane-li situace podle článku 5 odst. 1, vyhotoví prodávající podle změněných údajů nový návrh smlouvy a strany dále postupují podle článku 4.

 1. Kupující bere na vědomí, že podáním své objednávky Zboží stvrzuje, že před provedením objednávky Zboží se řádně seznámil s těmito VOP v aktuálním znění a že s nimi souhlasí, přičemž prohlašuje, že na tyto VOP byl kupující dostatečným způsobem před provedením objednávky upozorněn.
 1. Během procesu vyplňování objednávky v E-shopu je Kupující povinen vyplnit v objednávce následující údaje: jméno (případně osoba oprávněná k objednání zboží), fakturační adresa, adresu pro doručení objednávky, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není), dodací jméno a dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy, telefonické spojení nutné pro případné změny objednávky, e-mail k potvrzení objednávky, kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku a případné doplňující údaje. Během vyplňování objednávky je kupující oprávněn jednotlivé pole měnit či upravovat, přičemž svou objednávku zboží učiní potvrzením správnosti vyplňovaných údajů pod objednávkou. Kupující odpovídá za správnost a úplnost zadávaných údajů během procesu vyplňování objednávkového formuláře.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část před uzavřením kupní smlouvy zejména tehdy, pokud dojde k podstatné změně okolností, za které je považováno zejména to, že se zboží již nevyrábí či nedodává anebo došlo k podstatné změně ceny u dodavatele či je zboží dočasně vyprodáno. Pokud v mezidobí od objednávky kupující již uhradil kupní cenu či její část, bude mu tato vrácena na účet či jinak a kupní smlouva uzavřena nebude.
 1. Objednávka odeslána prostřednictvím e-shopu je vždy kupujícímu automaticky potvrzena na jeho e-mail s uvedením celkové ceny. Kupující může svou objednávku zrušit prostřednictvím e-mailové pošty na adrese obchod@baruffaldi.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 777 582 821, avšak pouze do doby expedice objednávky.
 2. V případě nepřevzetí zásilky od přepravní služby bez oznámení o stornu objednávky bude kupujícímu účtován poplatek spojený s náklady na vrácení zboží.

Článek 5

Podmínky plnění

 1. Jednotlivou dodávku zboží uskuteční prodávající na základě písemné objednávky kupujícího v souladu s čl 4 těchto VOP. V případě osobního odběru zboží kupujícím postačí objednávka ústní. Objednávka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci objednávaného zboží, zejména druh zboží, jeho množství, jakost, příp. jiné požadované vlastnosti, dále místo dodání zboží a způsob zajištění dopravy, dále musí být datována a podepsána oprávněnou osobou kupujícího, jinak je vůči prodávajícímu právně neúčinná.
 2. Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží bude splňovat náležitosti dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a že kupujícímu na požádání poskytne prohlášení o shodě, příp. ujištění o vydání prohlášení o shodě.
 3. V případě, že místem plnění je sklad prodávajícího, sídlo kupujícího či jeho bydliště, příp. provozovna kupujícího, splní prodávající svoji povinnost dodat zboží tím, že dodá zboží kupujícímu, nebo předá zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, a to ve lhůtě uvedené na potvrzené objednávce. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je místem plnění sklad, ve kterém kupující učinil objednávku.
 4. V případě, že kupující má převzít zboží přímo u výrobce, splní prodávající svou povinnost dodat zboží tím, že kupujícímu předá plnou moc k převzetí zboží s uvedením data a místa převzetí.
 5. Na základě vzájemné dohody může kupující vrátit nepoužité nakoupené zboží prodávajícímu, avšak za podmínky, že zboží bude vráceno v neporušeném stavu a příslušné náklady spojené s vrácením uhradí kupujícímu.
 6. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech nezaplacených závazků kupujícího vůči prodávajícímu může činit 30 000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých). Pro účely tohoto ujednání se souhrnem nezaplacených závazků rozumí součet nezaplacených kupních cen a kupních cen kupujícím závazně objednaného zboží od okamžiku, kdy objednávka kupujícího byla potvrzena prodávajícím. V případě překročení této částky není prodávající povinen dodat kupujícímu další objednané zboží.
 7. Prodávající rovněž není povinen dodat kupujícímu další objednané zboží v případě, že je kupující v prodlení s úhradou kterékoliv splatné faktury o více než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů po lhůtě její splatnosti. Prodávající v tomto případě není v prodlení s plněním svého závazku podle těchto podmínek.
 8. Smluvní strany se dohodly, že maximální výši všech nezaplacených závazků kupujícího vůči prodávajícímu dle článku 5 odst. 7 je prodávající oprávněn jednostranně změnit, a to jak jejím zvýšením, tak snížením, a to s účinky ke dni, ve kterém prodávající kupujícímu příslušnou změnu písemně oznámí.
 9. V případě, že kupující v období 180 (slovy: sto osmdesát) kalendářních dnů po sobě jdoucích neuzavře s prodávajícím jednotlivou kupní smlouvu podle článku 2 a současně v tomto období na základě předmětné jednotlivé kupní smlouvy neodebere od prodávajícího jednotlivou dodávku zboží, zaniká první kalendářní den následující po uplynutí výše uvedeného období (dále jen „rozhodný den“) účinnost ustanovení článku 5 odst. 7 a tedy tímto dnem zanikají práva a povinnosti smluvních stran uvedená v předmětném ustanovení. Strany staví najisto, že zánik těchto práv se však nedotýká povinnosti prodávajícího k úhradě kupní ceny za již odebrané zboží. Pro odstranění pochybnosti smluvních strany sjednávají, že od rozhodného dne není prodávající povinen dodávat kupujícímu objednané zboží za platebních podmínek uvedených v článku 7 a je oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení kupní ceny zboží v hotovosti při dodání zboží nebo předem na základě zálohové faktury. V takovém případě je prodávající povinen dodat kupujícímu objednané zboží až po úplném zaplacení kupní ceny.

Článek 6

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Kupující, který je spotřebitelem a objedná zboží prostředkem dálkové komunikace (zahrnujíce e-shop), má právo zrušit odeslanou objednávku, nebo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14-ti dnů od převzetí zboží dle § 1829 z.č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník v platném znění. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Odstoupení od smlouvy je třeba v takovém případě doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od dodání zboží. Odstoupení je třeba v tomto případě učinit písemně. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít i vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat na e-mail obchod@baruffaldi.cz.
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle předcházejícího odstavce ponese náklady spojené s vrácením zboží Kupující. Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět a to v termínu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
 3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech, kdy bylo dodáno zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo v případě, kdy bylo dodáno zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Článek 7

Kupní cena

 1. Kupní cena za zboží bude stanovena dle aktuálního ceníku prodávajícího umístěného na webových stránkách baruffaldi.cz.

Článek 8

Platební podmínky a fakturace

 1. Nebude-li v rámci Es-hopu požadována úhrada před a nebo při předání Zboží, Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu zboží na základě faktury, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Prodávající je oprávněn fakturovat dodané zboží po jeho dodání kupujícímu nebo po jeho předání prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.
 2. Splatnost faktury se sjednává na 21 (slovy: dvacet jedna) dnů od jejího vystavení.
 3. Kupní cena bude placena způsobem a ve lhůtách uvedených v daňovém dokladu předávaném se zbožím.
 4. Prodlení s placením kupní ceny vzniká marným uplynutím data splatnosti. Nezaplacení kupní ceny s prodlením delším než 15 (slovy: patnácti) dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 5. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním celé částky na účet prodávajícího.
 6. Smluvní strany mohou v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny sjednat novou dobu plnění závazku kupujícího (dále jen „dohoda“).

Kupující je však povinen v tomto případě zaplatit prodávajícímu poplatek ve výši 4 % (slovy: čtyři procenta) z dlužné částky za každých byť započatých 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů doby prodloužení lhůty splatnosti s tím, že poplatek je podle ujednání smluvních stran paušalizován náhradou nákladů, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s pozdějším zaplacením kupní ceny kupujícím.

Poplatek musí být vždy zaplacen předem, kdy dohoda nabude účinnosti dnem zaplacení poplatku na účet prodávajícího.

Součástí dohody bude ujednání smluvních stran podle ustanovení § 1973 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o tom, že se výslovně dohodly, že kupující bude v nové době splnění závazků plnit i zákonné úroky z prodlení.

 1. V případě, že prodávající vystaví kupujícímu opravný daňový doklad, je kupující s odkazem na ustanovení § 42 odst. 3 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, povinen bez zbytečného odkladu potvrdit prodávajícímu doručení tohoto opravného daňového dokladu.

Prodávající není povinen kupujícímu na základě opravného daňového dokladu plnit dříve, než mu bude doručeno potvrzení kupujícího o datu doručení opravného daňového dokladu. Po dobu prodlení kupujícího se splněním shora uvedené povinnosti není prodávající v prodlení se svým plněním z titulu opravného daňového dokladu.

 1. Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Článek 9

Úrok z prodlení a smluvní pokuta ve smluvních vztazích s podnikateli

 1. V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv peněžité částky podle této smlouvy může prodávající požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: nula celá pět setin procenta) za každý i jen započatý den prodlení.
 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím krom úroku z prodlení (viz článek 9 odst. 2) také úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % (slovy: nula celá jedna desetina procenta) denně z dlužné částky za každý den prodlení. Kupující se zavazuje takovou smluvní pokutu uhradit.

Článek 10

Záruka a odpovědnost za vady dodávaného zboží

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží na dobu, na kterou poskytl prodávajícímu záruku výrobce.
 2. Na základě písemné žádosti kupujícího se prodávající zavazuje nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne doručení této žádost kupujícímu sdělit délku záruční doby u konkrétního zboží.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 4. Prodávající odpovídá za to, že zboží je v souladu s podmínkami, které vyplývají ze smlouvy, a že zboží při převzetí kupujícím nemá vady.

Článek 11

Podstatné vady dodávaného zboží

    1. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží do jednoho dne od data převzetí. Individuálně mohou strany dohodnout jinou lhůtu k prohlídce zjevných vad. Takováto jiná lhůta musí být sjednána písemně.
    2. Má-li zboží vady podstatné, tj, o nichž prodávající při uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal, zejména vady počtu kusů a balení, je kupující povinen okamžitě po jejich zjištění odeslat prodávajícímu písemnost, ve které oznámí prodávajícímu vady; součástí tohoto oznámení je:
     a) přesná identifikaci dodávaného zboží s uvedením čísla smlouvy, případně na výdejce;
     b) popis a rozsah vady;
     c) fotodokumentace, z níž je zřejmá povaha a rozsah vad, je-li pořízení fotodokumentace možné s ohledem na povahu vady;
     d) uvede volbu svého nároku z odpovědnosti za vady podle článku 13 pro případ, že bude reklamace oprávněná.
    3. Nemá-li oznámení vad náležitosti podle článku 11 odst. 2, nejedná se o účinné oznámení vady.
    4. Své stanovisko k reklamaci je povinen prodávající oznámit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení podle článku 11 odst. 2.
    5. Odpovědnost za vady uvedené v tomto článku nevzniká, jestliže byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nelze přičítat prodávajícímu, rovněž se nevztahuje na případy, kdy dojde ke vzniku vady nesprávnou manipulací, či skladováním zboží.

Článek 12

Ostatní vady dodávaného zboží a záruka

    1. Zjistí-li kupující vady týkající se funkčnosti dodávaného zboží, je povinen do 5 (slovy: pěti) dnů od jejich zjištění odeslat písemnost, ve které oznámí prodávajícímu vady; součástí tohoto oznámení je:
     a) přesná identifikaci dodávaného zboží s uvedením čísla smlouvy, případně na výdejce;
     b) popis a rozsah vady;
     c) fotodokumentace, z níž je zřejmá povaha a rozsah vad, je-li pořízení fotodokumentace možné s ohledem na povahu vady;
     d) uvede volbu svého nároku z odpovědnosti za vady podle článku 13 pro případ, že bude reklamace oprávněná.
    2. Nemá-li oznámení vad náležitosti podle článku 13 odst. 2, nejedná se o účinné oznámení vady.
    3. Uplynutím záruční doby podle článku 13 odst. 1 se nároky z vad promlčují.
    4. Své stanovisko k reklamaci je povinen prodávající oznámit do 10 pracovních dnů od doručení oznámení podle článku 13 odst. 2.
    5. Odpovědnost za vady uvedené v tomto článku nevzniká, jestliže byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající, rovněž se nevztahuje na případy, kdy dojde ke vzniku vady nesprávnou manipulací, či skladováním zboží.

Článek 13

Nároky z vad

    1. Má-li zboží vady podle článku 11, má kupující tyto nároky z vad:
     a) výměnu vadného dílu za nový,
     b) dodání chybějícího zboží,
     c) opravu vady zboží,
     d) slevu do výše ceny poškozeného nebo vadného dílu, nejvýše však do 5 % (pěti procent) celkové ceny dodávaného zboží bez DPH,
     e) odstoupení od smlouvy.
    2. Má-li zboží vady podle článku 12, má kupující tyto nároky z vad:
     a) odstranění vady zboží,
     b) slevu do výše ceny vadného dílu, nejvýše však do 5 % (slovy: pěti procent) celkové ceny dodávaného zboží bez DPH,
    3. Nároky podle článku 13 odst. 1 a 2 nelze bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího:
     a) uplatnit současně
     b) měnit.
    4. Do odstranění vady není kupující povinen platit část kupní ceny, která odpovídá jeho právu na slevu z kupní ceny.
    5. Náklady spojené s realizací nároků z vad nese prodávající.
    6. Prodávající nepředpokládá, že kupujícímu může vzniknout škoda vyšší, než je hodnota dodávaného zboží.

Článek 14

Vlastnické právo a nebezpečí škody

    1. V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, uplatňuje prodávající výhradu vlastnického práva. Zboží je výlučným vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny.
    2. Vlastnické právo k jednotlivé dodávce zboží přechází na kupujícího až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.
    3. Nebezpečí škody ke kupovanému zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Článek 15

Odstoupení od smlouvy

    1. Kupující vymezený dle článku 1 odst. 4 písm. a) má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
    2. Stanoví-li tyto obchodní podmínky, nebo obecně závazný právní předpis, že došlo k podstatnému porušení smlouvy, může strana, která smlouvu neporušila, od této smlouvy odstoupit.
    3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.

Článek 16

Ustanovení o formě

    1. Smlouvu mezi stranami lze měnit pouze písemně.
    2. Písemnou formou strany rozumějí písemnost v listinné podobě, e-mail či fax pokud je podepsán osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní stranu.
    3. Byl-li použit k písemné komunikaci e-mail, je adresát písemnosti oprávněn si do 3(slovy: tří) pracovních dnů od doručení e-mailu vyžádat ještě další podobu písemnosti (například fax, či listinu). Nebude-li doplněna další podoba listiny v době přiměřené od doručení žádosti, nebude se e-mailová zpráva požadovat za doručenou.
    4. Odstoupení od smlouvy se oznamuje:
     a) e-mailem, jehož text bude současně zaslán faxem, nebo
     b) dopisem zaslaným držitelem poštovní licence.
    5. Pro použití a účinky zaručeného elektronického podpisu a datových schránek platí obecně závazné právní předpisy

Článek 17

Vyšší moc

    1. Stane-li se plnění jedné ze stran nemožným v důsledku změn, které mají svou povahu v politických, ekonomických, přírodních a provozních událostech a změnách, není strana v době trvání takové překážky odpovědná za neplnění svých smluvních povinností, pokud překážku sama nezavinila a pokud překážku nebylo možno prostředky, které má běžně k dispozici, odvrátit nebo překonat.
    2. Za okolnosti vyšší moci podle článku 17 odst. 1 strany považují zejména stávky v oblasti dopravy, embarga, živelné pohromy, teroristické útoky, dlouhodobé výpadky dodávek energie či nehody způsobující dopravní kolaps.
    3. Za vyšší moc podle článku 17 odst. 1 se nepovažuje okolnost, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů (insolvence).
    4. Strana, které překážka brání splnění povinností ze smlouvy, o tom zpraví písemně protistranu bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která neoznámením vznikne.
    5. Působení vyšší moci vylučuje nárok na smluvní pokutu.

Článek 18

Závaznost obchodních podmínek

    1. Prodávající prohlašuje, že smlouvy uzavírá pouze na základě těchto obchodních podmínek.
    2. Kupující podpisem rámcové dohody potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s VOP a souhlasí s nimi. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího ke dni uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je jejím potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího plnění nezbytné evidence, přičemž kupujícímu bude na jeho žádost poskytnuta kopie. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Odesláním objednávky kupující současně výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího.
    3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky VOP vyžadují písemnou formu. Právní vztahy založené na základě těchto VOP se posuzují vždy podle VOP platných v době vzniku právního vztahu.

Článek 19

Autorská práva

    1. Prodávající jakožto provozovatel webových stránek baruffaldi.cz a e-shopu umístěného na téže www stránce je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k e-shopu a k webové prezentaci a jejímu obsahu. Veškerá práva, včetně autorských práv, jsou ve vlastnictví prodávajícího nebo disponuje výhradní licencí k jejich publikaci na svých webových stránkách.
    2. Veškeré texty, obrazové a jiné datové soubory, jakož i design stránek e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem.
    3. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nesmí být jakékoli materiály (obsah webových stránek)  uvedené v článku 19 odst. 2 kopírovány, rozmnožovány, upravovány, využívány byť pro potřeby prodávajícího a jeho prezentaci a dále šířeny v jakékoliv formě. Prodávající není oprávněn veškerý obsah byť v dobré víře publikovat na svých webových stránkách nebo jej jiným způsobem využívat bez kvalifikovaného písemného souhlasu uvedeného shora. Neoprávněné použití materiálů z e-shopu bude jakožto neoprávněný zásah do autorských i majetkových práv prodávajícího považováno za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě má prodávající právo na náhradu škody.

Článek 20

Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy dle těchto VOP, poskytuje Kupující Prodávajícímu, jakožto správci údajů, v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich následným použitím pro marketingové účely Prodávajícího, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Kupující byl současně seznámen s právy dle §11 a 21 z.č. 101/2000Sb., tj. zejména že poskytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení je dobrovolné, souhlas lze kdykoliv bezplatně písemně odvolat na adrese prodávajícího a v případě potřeby se dle výše uvedeného zákona obrátit přímo na správce nebo úřad pro ochranu osobních údajů.

Článek 22

Řešení sporů

    1. Prodávající a kupující dle čl. 1 odst. 4 písm. b) se dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, výslovně dohodly na tom, že veškeré majetkové spory ze smlouvy, jakož i spory, které by v budoucnu vznikly z právního vztahu založeného smlouvou, s výjimkou sporů vzniklých s exekucí a sporů vyvolaných insolvenčním řízením, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, je oprávněn rozhodovat jako rozhodce: JUDr. Karel Schelle, LL.M., MBA, advokát vedený Českou advokátní komorou pod č. 12495, místem výkonu Ambrožova 6, 635 00 Brno. Rozhodce určený touto rozhodčí doložkou bude spory rozhodovat bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání. Rozhodčí řízení se bude konat dle právního řádu České republiky a bude uplatněna zásada spravedlnosti. Rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. To platí i v případě, je-li na návrh kterékoli ze stran vyřešen spor v průběhu rozhodčího řízení uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu.
    2. Náklady rozhodčího řízení tvoří:
     a) poplatek za rozhodčí řízení činí 3 % (slovy: tři procenta) z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) plus DPH dle zákonné právní úpravy. Poplatek představuje odměnu rozhodce.

b) zvláštní náklady vzniklé projednáváním a rozhodováním sporu v rozhodčím řízení.

 • Při rozhodování o náhradě nákladů rozhodčího řízení budou přiměřeně použita příslušná ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
 • Rozhodčí nález nabývá dnem doručení právní moci a je vykonatelný. Nestanoví-li tato doložka jinak, platí zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Otázky rozhodčího řízení touto rozhodčí doložkou nevymezené a tímto zákonem neupravené je oprávněn rozhodnout určený rozhodce sám.
 • Prodávající a kupující dle čl. 1 odst. 4 písm. a) se zavazují případné spory řešit smírně. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel využít alternativního způsobu řešení sporů a kontaktovat Českou obchodní inspekci skrze coi.cz a dále postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Článek 23

Příslušnost dohledových orgánů

    1. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 24

Závěrečná ustanovení

    1. VOP jsou k dispozici v sídle a obchodních střediscích prodávajícího nebo elektronicky na webových stránkách baruffaldi.cz .
    2. Právní vztahy, které v těchto VOP nejsou výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména ustanoveními o koupi.

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné ode dne 1. 8. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí.